O systemie

Czym jest zintegrowany system POL-on?

To najbardziej obszerne repozytorium danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Wyodrębniono w nim blisko 40 modułów. Jest największym z punktu widzenia zakresu zbieranych danych działającym systemem publicznym.

POL-on

System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

POL-index

Polska Baza Cytowań

ORPPD

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

PBN

Polska Bibliografia Naukowa,

Zastosowanie systemu

Główne obszary zastosowania systemu to:

  • dostarczanie danych na potrzeby statystyki publicznej dla GUS,
  • elektroniczna sprawozdawczość szkół wyższych i jednostek naukowych,
  • gromadzenie prac dyplomowych,
  • wspomaganie oceny jakości kształcenia,
  • dostarczanie obiektywnych informacji o nauce i szkolnictwie wyższym dla studentów, kandydatów na studia, pracowników nauki i przedsiębiorców,
  • wiarygodna ocena potencjału naukowego i racjonalne dysponowanie środkami na naukę i szkolnictwo wyższe.

Co my tu mamy?
– czyli najważniejsze usługi:

Gromadzenie prac dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych absolwentów szkół wyższych. Gromadzi pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach. Dostęp do ORPPD mają tylko uprawnione podmioty.

02

INVENTORUM – innowacje dla gospodarki

Portal innowacji łączący naukowców z przemysłem i biznesem. Zapewnia dostęp do kompleksowej i rzetelnej informacji o innowacjach, projektach, przedsiębiorstwach i instytucjach naukowych oraz ekspertach i konferencjach.

04

Udostępnianie danych publicznych

Największe zasoby publicznych rejestrów danych otwartych do dalszego wykorzystania (na podstawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej).

05

Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap I

Elektroniczna obsługa procesu przyznawania grantów i dotacji na prace badawcze i rozwojowe (różne strumienie finansowania) oraz obsługa procesów przeprowadzania konkursów, realizacji i nadzoru w ramach wszystkich rodzajów projektów.

09

Ocena jakości kształcenia szkół wyższych

Informacja o akredytacjach Państwowej Komisji Akredytacyjnej przyznanych dla kierunków studiów.W ogólnodostępnych zestawieniach również informacje o potencjale dydaktycznym, posiadanej infrastrukturze naukowo-badawczej oraz kadrze naukowej.

11

Statystyka publiczna

Dane systemu stanowiące podstawę wyliczeń na potrzeby statystyki publicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz statystyki europejskiej (EUROSTAT).

12
POL-on stanowi najbardziej obszerne repozytorium danych o nauce i szkolnictwie wyższym zbieranych w obrębie jednego kraju. Jako jednolity system na bieżąco gromadzi dane z bardzo rozległego zakresu – poczynając od danych o twórczości artystycznej, architekturze i publikacjach naukowych, poprzez cały obszar dydaktyki studentów, doktorantów i monitoringu losów zawodowych absolwentów, prace dyplomowe, aż po całą infrastrukturę naukowo-badawczą, inwestycje i otrzymane granty.
— Marek Michajłowicz, kierownik projektu POL-on

Plany na przyszłość

Co wkrótce, co nieco później?

Bardzo istotnym obszarem działania systemu jest tzw. zdalna sprawozdawczość uczelni i instytutów naukowych, która ma prowadzić do ich odbiurokratyzowania. POL-on przejął wiele obowiązków sprawozdawczych na uczelniach: sprawozdania finansowe, raporty roczne składane przez rektorów, ankiety rekrutacyjne oraz przede wszystkim formularze wypełniane na potrzeby GUS. Docelowo część z nich, w związku z ustawą 2.0, ma zostać całkowicie wyeliminowana, ponieważ dane będą na bieżąco dostępne w systemie dla zainteresowanych instytucji nadzorujących.

Mamy zaawansowane plany w zakresie ewaluacji losów maturzystów w związku z ustawą 2.0. Chodzi o to, by dzięki danym z POL-onu można było faktycznie weryfikować popularność kierunków studiów w oparciu o rzeczywiste wybory kandydatów, w szczególności tych uczestniczących w olimpiadach.

Myślimy też o szerszej dostępności. Zarówno MNiSW, jak i my w OPI PIB, chcemy by większość tych danych była dostępna publicznie: dla badaczy, osób ciekawych świata, czyli po prostu dla społeczeństwa. Dlatego rozpoczęliśmy realizację projektu ZSUN – etap II, którego jednym z celów jest udostępnienie w sposób przyjazny, przy użyciu nowoczesnych technologii, danych zgromadzonych między innymi w systemie POL-on.

Dążymy też do zwiększenia automatycznych procesów zasilania systemu poprzez nowoczesne interfejsy komunikacji sieciowej (API REST) oraz analitykę opartą na algorytmach i predykcjach związanych z przetwarzaniem dużych zbiorów danych.

Dancer

POL-on to ponad 7TB danych

System w liczbach

System liczy blisko 40 modułów. Został uruchomiony w październiku 2011 roku

5,6 mln

Studenci

od roku 2011

1,8 mln

Absolwenci

od roku 2013

72 tys.

Doktoranci

od roku 2013

164 tys.

Pracownicy uczelni i instytutów naukowych

396

Uczelnie publiczne i niepubliczne

260

Jednostki naukowe

1.8 mln

Prace dyplomowe

68 tys.

Nadane stopnie i tytuły naukowe

1 mln

Publikacje, monografie i rozdziały monografii

71 tys.

Projekty naukowe

167 tys.

Praktyczne efekty działalności naukowej

34 tys.

Patenty i prawa ochronne

Twórca systemu POL-on

POL-on powstaje w OPI PIB

System został zbudowany i jest utrzymywany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy, który m.in.: gromadzi i udostępnia aktualne informacje o polskiej nauce, prowadzi badania dotyczące działalności instytucji naukowych, jednostek szkolnictwa wyższego oraz organizacji wspierających transfer technologii, kompleksowo tworzy systemy informatyczne wspierające rozwój nauki i szkolnictwa wyższego.

OPI PIB